หลักสูตร/โปรแกรม

1.      หลักสูตร Kidzanook International Nursery เป็นหลักสูตรที่อิงหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 บูรณาการกับแนวคิดการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของสมอง BrainBased Learning โดยมุ่งเน้นทักษะสากลแห่งศตวรรษที่ 21  เพื่อพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำในเด็ก มุ่งเน้นการเข้าใจตนเอง และการเคารพตนเอง เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนได้อย่างเต็มที่

มี   4 ด้าน ดังนี้

1.          ด้านร่างกาย  :ออกกำลังทุกวันมีกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพร่างกาย  ทั้งกล้ามเนื้อมัดเล็กและมัดใหญ่  เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้พร้อมเข้าสู่วัยเรียน

2.          ด้านสังคม  :การใช้เครื่องมือในการสื่อสาร  การเรียนรู้ภาษาแบบธรรมชาติ  พัฒนาตามขั้นการเรียนรู้ภาษาที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ของสมองคือ ฟัง พูด  อ่าน เขียน  ตามลำดับขั้น  เพื่อสื่อสารได้ตรงตามเป้าหมาย  กระชับ  และได้ผลลัพธ์ที่ดี

3.          ด้านอารมณ์    เข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเอง  มีทักษะผู้นำในเด็ก  ตามแนวพัฒนานิสัยผู้นำ 7 habits และการสื่อสารเชิงบวก  เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะสังคมที่ดี และนิทานคุณธรรมตามหลักแนวทางพุทธ

4.          ด้านสติปัญญา การเรียนรู้ผ่านการลงมือทำ การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ การคิดวิเคราะห์ การแยกแยะองค์ความรู้ การคิดแบบแตกยอด

5.          ด้านการคิดสร้างสรรค์  การบูรณาการองค์ความรู้มาใช้ในกา รพัฒนาคุณภาพชีวิต ทั้งทางสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิต 

6.          ด้านศีลธรรมและจริยธรรม  การเข้าใจตนเองและผู้อื่น  การอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างเปิดกว้าง   มีความรักความเมตตาต่อสัตว์และเพื่อนมนุษย์ 

7.          ด้านความมุ่งมั่น  การปรับตัว และการเผชิญความยากลำบาก  การมีเป้าหมายในการทำงาน  สามารถควบคุมตนเอง  และผลักดันตนเองจนประสบความสำเร็จ ความมุมานะ  พยายาม

8.          ด้านภาวะผู้นำ  การเรียนรู้ทักษะการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี

Visitors: 9,518